ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ, είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός που έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των προϊόντων του κλάδου. Οι γνώσεις του για τη σύνθεση και τη δράση των φαρμάκων και καλλυντικών του παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια και τον βοηθούν στις απαιτήσεις του ποιοτικού ελέγχου της γνησιότητας των πρώτων υλών που πραγματοποιεί και των προϊόντων που παράγει. Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων » των ΙΕΚ είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» των ΙΕΚ μπορεί να εργαστεί σε:

 • Σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών
 • Σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων
 • Σε χημικά εργαστήρια
 • Σε φαρμακεία εκτέλεσης συνταγολογίου
 • Σε Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
 • Σε εταιρείες εμπορίας καλλυντικών και παραφαρμακευτικών υλικών
 • Σε Ιδιωτικές Κλινικές
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • χειρίζεται εξοπλισμό χημικού εργαστηρίου σύγχρονης τεχνολογίας
 • ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών
 • ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση φαρμάκων και καλλυντικών
 • αποθηκεύει καταλλήλως φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα
 • τακτοποιεί και ταξινομεί χημικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα
 • διενεργεί απογραφή αποθήκης
 • συνδιαλέγεται για λογαριασμό της επιχείρησης (φαρμακείο)
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • εφαρμόζει πρακτικές marketing φαρμάκων και καλλυντικών