ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Θέματα εξετάσεων πιστοποίησης

Η ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής στον τομέα της Μηχανολογίας αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων τεχνικών που θα δραστηριοποιηθούν στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύγχρονων βιομηχανικών προϊόντων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
 
 
Προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».
 
Τομείς Απασχόλησης
 
Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής», μπορεί να εργαστεί σε:
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν με την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών)
 • Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων
 • Αυτοκινητοβιομηχανίες
 • Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
 • Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 
Επαγγελματικά Προσόντα
 
Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να γνωρίζει:
Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου
 • Τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης
 • Τα συστήματα αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου
 • Τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Τα κριτήρια επιλογής του ειδικού εξοπλισμού της ειδικότητάς του
 
Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής πρέπει να είναι ικανός να:
Από τη Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου
 • Συσχετίζει τη λειτουργική σύνδεση και αλληλεπίδραση των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της διαδικασίας της διάγνωσης
 • Χειρίζεται τη διαδικασία ενεργοποίησης της αυτοδιάγνωσης του αυτοκινήτου
 • Χειρίζεται ορθολογικά τον ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Επιλέγει τον κατάλληλο κάθε φορά ειδικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του
 • Πραγματοποιεί διαγνωστικές εργασίες σε όλα τα συστήματα του αυτοκινήτου
 • Πραγματοποιεί εκκένωση, ανάκτηση και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου σε ένα κλιματιστικό σύστημα
 • Απενεργοποιεί τον αερόσακο και τις ζώνες ασφαλείας με προεντατήρα
 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου
 • Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του
Από την Πρακτική Εφαρμογή
 • Να διαχειρίζεται με προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό τρόπο τεχνικά και διοικητικά θέματα της ειδικότητάς του
 
Επαγγελματικά Καθήκοντα
 
Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από οικονομία χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια, διασφάλιση ποιότητας εργασίας και προστασία περιβάλλοντος.
Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής έχει την επαγγελματική ικανότητα, μετά από το αναγκαίο στάδιο προσαρμογής του, να μπορεί να αναλαμβάνει ειδικές εργασίες που του ανατίθενται στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης όπου εργάζεται. Είναι ικανός, επίσης, να ασκήσει διοικητικά καθήκοντα στο χώρο εργασίας του.

Ο πιστοποιημένος Τεχνικός Μηχανοτρονικής, επειδή έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις επερχόμενες αλλαγές στα καθήκοντά του.