ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Εγγραφές (2)

Εκτός της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού, για τους νέους καταρτιζόμενους οι αιτήσεις γίνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
(http://www.gsae.edu.gr). Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο ΙΕΚ επιτυχίας τους.

Οι επανεγγραφές γίνονται με την έναρξη του επόμενου εξαμήνου στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Ειδικότητες (1)

Για τις ειδικότητες που λειτουργούν πήγαινε στο μενού ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ του site.

ΙΕΚ (3)

ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΠΕΛΙΚΑ 7, ΜΑΡΟΥΣΙ
κοντά στο σταθμό του μετρό «Νερατζιώτισσα».

Η γραμματεία είναι ανοιχτή από τις 13:00 εώς τις 21:00.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στη μεταδευτεροβάθμια
μη υποχρεωτική Επαγγελματική Κατάρτιση του “τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος” και εντάσσονται στο σύστημα “τυπικής μάθησης” (άρθρο 2, Ν.4763/2020).
Δέχονται αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια ΙΕΚ,
λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παράλληλο Μηχανογραφικό (7)

Μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου σε δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Το παράλληλο μηχανογραφικό υποβάλλεται κατά την ίδια περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου πρώτης φάσης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τόσο το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης όσο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο.

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που μπορεί να επιλέξει ο υποψήφιος κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Το κριτήριο εισαγωγής σε ΙΕΚ είναι ο βαθμός απολυτηρίου.

Απαγορεύεται η εγγραφή υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και σε δημόσιο ΙΕΚ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει να φοιτήσει σε μία από τις δύο επιλογές.

Ναι, η διαδικασία εξακολουθεί να ισχύει. Επιπλέον, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να καταλάβουν κάποια από τις θέσεις καταρτιζόμενων σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α ́254) και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Πιστοποίηση (1)

Αρχικά απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει τη φοίτηση σε κάποια ειδικότητα ΙΕΚ
(και την Πρακτική Άσκηση) και να έχετε αποκτήσει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.).
Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με την πιστοποίηση θα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του
ΕΟΠΠΕΠ www.eoppep.gr.

Πρακτική Άσκηση (3)

Η πρακτική ξεκινάει κάθε 1 ή 15 κάθε μήνα.
Για να ξεκινήσετε πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον
το δεύτερο εξάμηνο σπουδών και να μην έχετε πιστοποιηθεί στην ειδικότητα
που θα κάνετε πρακτική.

Τα δικαιολογητικά είναι:
Φωτοτυπίες Βεβαίωσης Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ.Α (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ),
Φωτοτυπία ταυτότητας,
Βεβαίωση Εργοδότη την οποία μπορείτε να κατεβάσετε και από εδώ.

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ισχύουν τα παρακάτω:
Α) Αν το 4ο εξάμηνο κατάρτισης δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), τότε σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1, σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας.
Β) Αν το 4ο εξάμηνο κατάρτισης έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), οι καταρτιζόμενο οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει/ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση τους, υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Ν.4763/2020.

Φοίτηση (9)

Η φοίτηση στο ΙΕΚ διαρκεί 4 εξάμηνα. Διάρκεια Εξαμήνου: 15 εβδομάδες.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου, μπορεί να ξεκινήσει η Πρακτική Άσκηση 960 ωρών η οποία διαρκεί 6 έως 8 μήνες.

Το βασικό ωράριο είναι από τις 16:00 μέχρι τις 21:00.
Μπορεί όμως να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών του προγράμματος (πχ αναπληρώσεις).

Είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.
Το όριο των απουσιών για κάθε μάθημα είναι το 15% των συνολικών ωρών του.

‘Οχι. Η φοίτηση πλέον είναι δωρεάν.

Υπάρχουν. Οι εξετάσεις προόδου γίνονται μετά την 7η εβδομάδα του εξαμήνου
και οι τελικές εξετάσεις αμέσως μετά τη 15η εβδομάδα κατάρτισης.

Οι επανεγγραφές γίνονται με την έναρξη του επόμενου εξαμήνου στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Συνήθως το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά το τέλος του χειμερινού, συνήθως στα μέσα Φεβρουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται στην αρχική σελίδα του ΙΕΚ.

Σχετικά με την εγγραφή θα χρειαστούν:

Απολυτήριος Τίτλος (επικυρωμένο αντίγραφο)

Φωτοτυπία Ταυτότητας

Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται, εφόσον υπάρχουν)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται, εφόσον υπάρχει)

Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Load More