ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4763/2020

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4186/2013

“Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις” όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε. Τα άρθρα που αφορούν την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και τα ΔΙΕΚ είναι τα άρθρα του κεφαλαίου Δ’ “Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων μη Τυπικής Εκπαίδευσης” και ιδιαίτερα τα άρθρα 23 και 24, καθώς και του κεφαλαίου Ε’ “Τίτλοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Επαγγελματικά Δικαιώματα”, άρθρο 25.