ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Αμέσως μετά την ανάθεση της διδασκαλίας

Μελετούν το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας τους και τα απαιτούμενα διδακτικά βοηθήματα και εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και τους εκπαιδευτές που διδάσκουν το ίδιο μάθημα. Οι εργαστηριακοί εκπαιδευτές καταγράφουν τα απαιτούμενα εργαλεία, υλικά και πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων.

Πριν την έναρξη της διδασκαλίας

Προσέρχονται έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδακτικής τους ώρας στη γραμματεία και πιστοποιούν την προσέλευσή τους με υπογραφή σε σχετικό βιβλίο.

Με την έναρξη της διδασκαλίας

Με την έναρξη της διδακτικής ώρας εισέρχονται αμέσως στο χώρο διδασκαλίας, αίθουσα ή εργαστήριο και δεν επιτρέπουν πλέον την είσοδο σε καταρτιζόμενους που καθυστερούν χωρίς λόγο. Πιστοποιούν την παρουσία των καταρτιζομένων με την καταχώρηση των ονομάτων των καταρτιζομένων που απουσιάζουν και υπογράφουν στη σχετική στήλη. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνον από το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή με σύνταξη σχετικής πράξης στη στήλη των παρατηρήσεων του απουσιολογίου. Με την έναρξη της διδασκαλίας προτείνουν στους καταρτιζόμενους βιβλιογραφία και εκδίδουν ηλεκτρονικές σημειώσεις επί του διδασκομένου αντικειμένου, τις οποίες ανεβάζουν στη σχετική πλατφόρμα Open Eclass του ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας τους, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή των καταρτιζομένων στη διάρκεια της διαδικασίας της μάθησης με την προσφορότερη διδακτική μέθοδο. Πάντως, ανεξάρτητα από το είδος του μαθήματος, προτείνεται ο εκπαιδευτής να αναθέτει γραπτές εργασίες ή έργα για την εμπέδωση της μάθησης, να οδηγεί και να ελέγχει την πραγματοποίησή τους και να προτρέπει τους καταρτιζόμενους να αναζητούν στον εργασιακό χώρο την εφαρμογή των όσων διδάσκει. Δεν επιτρέπουν τη χρήση εγκαταστάσεων εργαλείων και μηχανημάτων χωρίς την παρουσία τους. Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρατήρησης και της ωριαίας αποβολής από το μάθημα σε καταρτιζόμενο, που με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της διδασκαλίας και παραπέμπουν στη διοίκηση, παρεκκλίσεις καταρτιζομένων που κατά την κρίση τους, επιφέρουν βαρύτερη κύρωση. Ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, για το λόγο τυχούσης διακοπής της διδασκαλίας πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Στις οριζόμενες από τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ προθεσμίες, διεξάγουν τις εξετάσεις προόδου και παραδίδουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία του ΙΕΚ. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση του ΙΕΚ για κάθε μετακίνηση των τμημάτων τους εκτός του ΙΕΚ και να συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο εκπαιδευτικής επίσκεψης που θα προμηθεύονται από την γραμματεία.

Με το πέρας της διδακτικής ώρας

Συμπληρώνουν την ενότητα που δίδαξαν στο βιβλίο ύλης . Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδακτική ώρα, αναγράφεται ο λόγος της μη πραγματοποίησής της.

Στις εξετάσεις

Συντάσσουν τα θέματα της τελικής εξέτασης του μαθήματος, και τα παραδίδουν στη γραμματεία έγκαιρα προς θεώρηση και αναπαραγωγή. Παρευρίσκονται στην αίθουσα την ημερομηνία της εξέτασης μαζί με τους επιτηρητές και δίνουν διευκρινίσεις επί των θεμάτων αν παραστεί ανάγκη. Παραλαμβάνουν τα γραπτά των καταρτιζομένων, τα αξιολογούν με την αναγραφή επί του γραπτού της βαθμολογίας και ολογράφως και αριθμητικώς (ακέραιοι βαθμοί από 1 έως 10) και τα παραδίδουν εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών, στη Γραμματεία του ΙΕΚ με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής.

Οι επιτηρητές αφαιρούν το γραπτό δοκίμιο καταρτιζομένων, οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή υποκλέπτουν από σημειώματα ή άλλους καταρτιζόμενους. Βαθμολογούν με μονάδα και συντάσσουν σχετική πράξη για τα παραπάνω επί του γραπτού.

Χρήσιμες οδηγίες προς τον εκπαιδευτή

 1. Μελετάμε το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που υπάρχει στους οδηγούς σπουδών στη γραμματεία και στην ιστoσελίδα του ΙΕΚ. Χωρίζουμε την ύλη σε 15 ενότητες, συμπληρώνουμε το έντυπο Προγραμματισμός Ύλης και το καταθέτουμε σε ηλεκτρονική μορφή στη γραμματεία ή το αποστέλλουμε με e-mail εγκαίρως.
 2. Προσερχόμαστε έγκαιρα πριν την έναρξη της διδακτικής ώρας στη γραμματεία και υπογράφουμε στην καρτέλα παρουσίας.
 3. Ο εκπαιδευτής της 1ης ώρας παραλαμβάνει τον φάκελο του τμήματος, και ο εκπαιδευτής της τελευταίας ώρας τον επιστρέφει στη γραμματεία.
 4. Καταχωρούμε με προσοχή και καθαρά τους απόντες στο απουσιολόγιο. Διόρθωση λάθους γίνεται μόνο από το Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, αφού προσκομίσετε το απουσιολόγιο στη γραμματεία.
 5. Σε περίπτωση απουσίας ενημερώνουμε έγκαιρα τη γραμματεία και αν το μάθημα είναι θεωρητικό το αναπληρώνουμε σε άλλη ημερομηνία, αν όμως είναι εργαστηριακό τότε διδάσκεται από τον άλλο εκπαιδευτή και δεν αναπληρώνεται. Να αποφεύγονται όσο γίνεται οι απουσίες, γιατί οι αναπληρώσεις είναι ελάχιστες ημέρες στο τέλος του εξαμήνου και σε περίπτωση μη λειτουργίας του ΙΕΚ κάποιες ημέρες κατά την διάρκεια του εξαμήνου για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρξει πρόβλημα αναπλήρωσης.
 6. Δεν επιτρέπονται την ώρα της διδασκαλίας το κάπνισμα, οι καφέδες και η χρήση κινητών τηλεφώνων (ούτε από τους εκπαιδευτές ούτε από τους καταρτιζόμενους). Από την αρχή του εξαμήνου προσέχουμε να μην μας ξεφύγει ο έλεγχος της τάξης. Επιβάλουμε τις προβλεπόμενες ποινές και ενημερώνουμε το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή. Όταν βγάζουμε καταρτιζόμενο από την αίθουσα του βάζουμε υποχρεωτικά απουσία. Προσοχή μπορεί να υπάρξουν ποινικές ευθύνες.
 7. Μετά το πέρας της διδασκαλίας συμπληρώνουμε το βιβλίο ύλης και υπογράφουμε την καρτέλα μας στην γραμματεία.
 8. Καλό είναι να κατεβάσουμε από την ιστoσελίδα του ΙΕΚ τις ερωτήσεις πιστοποίησης και να τις διδάξουμε στην τάξη.
 9. Στείλτε εγκαίρως τα θέματα προόδου και τελικών εξετάσεων εξαμήνου ώστε να αναπαραχθούν και να είναι έτοιμα την ώρα των εξετάσεων.
 10. Διαβάζουμε πολύ καλά τον Κανονισμό Κατάρτισης, ώστε να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε ακριβείς πληροφορίες στους καταρτιζόμενους σε θέματα κατάρτισης (απουσίες, βαθμολογίες, αποτελέσματα κλπ).
 11. Δεν επιτρέπονται την ώρα της διδασκαλίας το κάπνισμα, οι καφέδες και η χρήση κινητών τηλεφώνων (ούτε από τους εκπαιδευτές ούτε από τους καταρτιζόμενους). Από την αρχή του εξαμήνου προσέχουμε να μην μας ξεφύγει ο έλεγχος της τάξης. Επιβάλουμε τις προβλεπόμενες ποινές και ενημερώνουμε το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή. Όταν βγάζουμε καταρτιζόμενο από την αίθουσα του βάζουμε υποχρεωτικά απουσία. Προσοχή μπορεί να υπάρξουν ποινικές ευθύνες.