ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την επιλογή τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν:
Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου, στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν, οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.
Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και τρόπου αμοιβής. Ο τρόπος αμοιβής δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν.2303/95, Ν.2470/97, Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.
Οι εκπαιδευτές οι οποίοι είναι παράλληλα ελεύθεροι επαγγελματίες αμειβόμενοι με Τ.Π.Υ. και μόνο, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 αναφορικά με το αν εμπίπτουν ή δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39.

Για τη διασφάλιση των ατομικών στοιχείων απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας
  • Εκτύπωση ατομικών στοιχείων από το taxis
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ (και αν υπάρχουν ΑΜ ΤΣΑΥ, ΑΜ ΤΜΕΔΕ)
  • Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας, με πρώτο δικαιούχο τον εκπαιδευτή
  • Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.