ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Στάδια – Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης
Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Εργοδότη για Έναρξη Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Παρουσίας
Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης – 6 Μηνών

(παρακαλώ εκτυπώστε σε διπλή όψη)

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης – 8 Μηνών

(παρακαλώ εκτυπώστε σε διπλή όψη)

Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης