ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής των επιτυχόντων σε ειδικότητες του ΔΙΕΚ Αμαρουσίου μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνονται αποκλειστικά στο διάστημα από Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της προθεσμίας αυτής, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ Αμαρουσίου είναι 13:00 – 21:00.

Κατά την προσέλευσή τους στο  ΔΙΕΚ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74
/Α’/2632014).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως,
όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και
τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του
υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο οδηγιών.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.