ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ. 1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου (αλλά μετά την ολοκλήρωση του 2ου εξαμήνου) εφόσον αυτό ορίζεται από τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ισχύουν τα παρακάτω:
Α) Αν το 4ο εξάμηνο κατάρτισης δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), τότε σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1, σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας.
Β) Αν το 4ο εξάμηνο κατάρτισης έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), οι καταρτιζόμενο οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει/ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση τους, υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 να την ολοκληρώσουν έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Ν.4763/2020.