Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Αρμοδιότητα της Ομάδας Επαγγελματικών Δικαιωμάτων είναι η κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των κατόχων πιστοποιητικού επιπέδου 1  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των πτυχιούχων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για κάθε ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων περιλαμβάνει την επεξεργασία και μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη χορήγηση αδειών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους, τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας που συντάσσει κάθε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και τη λειτουργία της Ε.Ε.Δ. (Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων), στην οποία το σχετικό προσχέδιο Π.Δ. προωθείται από την Ομάδα Εργασίας. Η Ε.Ε.Δ. αποτελείται από 10 μόνιμα μέλη που επεξεργάζονται το προσχέδιο Π.Δ. και καταλήγουν σε σχέδιο Π.Δ. το οποίο, έπειτα από τις προβλεπόμενες κατά το νόμο διαδικασίες, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας περιλαμβάνεται η αλληλογραφία για θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή άτομο.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι.Ε.Κ.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΚΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΑΪΡ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2013-2014


Υπομενού